ข้อมูลนักเรียนทั้งหมด
 
ระดับชั้น/ห้อง
จำนวนนักเรียน(ชาย)
จำนวนนักเรียน(หญิง)
รวมทั้งหมด
 
มัธยมศึกษาปีที่ 4
272
684
956
 
 
มัธยมศึกษาปีที่ 5
229
652
881
 
 
มัธยมศึกษาปีที่ 6
215
472
687
 
 
รวมทั้งสิ้น
716
1,808
2,524
 

 
 ข่าวประชาสัมพันธ์จากทางโรงเรียน